بانک ها از جمله حساس ترین مکان ها از نظر امنیتی هستند که نسبت به دیگر مکان ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای حفاظت مناسب یک موسسه مالی با نظارت تصویری، باید چند ناحیه به طور ویژه نظارت شوند. راه‌کار نظارت تصویری هوشمند با استفاده از ویژگی‌های هوشمند و یکپارچه سازی  نظارت تصویری به بانک‌‌ها کمک می‌کند که شعب بانک، ساختمان‌های مرکزی، خزانه بانک‌ها، خودروهای حمل پول، باجه بانک‌ها، ATM و محدوده پیرامونی آن‌ها، به وسیله یک سیستم نظارتی یکپارچه مدیریت و نظارت شوند.