دوره MTCRE

در دوره MTCRE افراد با پیکر بندی Routing Protocol های مختلف بر روی میکروتیک آشنا می شوند.در واقع در دوره MTCRE مفاهیم ابتدایی مسیر یابی در شبکه مبتنی بر تجهیزات میکروتیک به افراد آموزش داده میشود.پیش نیاز این دوره MTCNA میباشد.

سرفصل دوره : 

Section 1: Static Routing

Section 2: Point to point addressing

Section 3: VPN

Section 4: OSPF