دوره MCSA (Microsoft certified solutions associate )

مدرک MCSA یکی از محبوب‌ترین و کارآمدترین مدارک  دنیای IT  بین مهندسین کامپیوتر است نیازهای IT باعث شده کسانی که مدرک ماکروسافت دارند علل خصوص MCSA به راحتی بتوانند در همه‌ی شرکت‌ها کار کنند .

این دوره برای مهندسین شبکه،امنیت ،ادمین‌ها هلپ دسک‌ها و هکرها لازم و ضروری میباشد ، بعد از اخذ این مدرک و چند مدرک دیگر میتوانید شغل مربوطه را پیدا کنید ، با پایان این دوره شما می‌توانید با شبکه‌های workgroup کار کنید و ویندوز ۱۰ را بخوبی کانفیگ و عیب‌یابی شبکه‌ای کنید.

 

سرفصل دوره :

Configuring Windows 8 (70-687) Syllabus

Section 1: Installing and Deploying Windows 8
Section 2: Upgrading and Migrating to Windows 8
Section 3: Managing Disks and Device Drivers
Section 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections
Section 5: Implementing Wireless Network Connections
Section 6: Implementing Network Security
Section 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients
Section 8: Securing Windows 8 Desktops
Section 9: Configuring Applications
Section 10: Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers
Section 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access
Section 12: Implementing Hyper-V
Section 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8
Section 14: Using Windows PowerShell
Section 15: Troubleshooting IP Routing

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus

Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain services Object
Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration
Module 5: Implementing IP v4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing Domain Name System
Module 8: Implementing IP v6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus

Section 1: Deploying and Managing server Images
Section 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
Section 3: Managing Active Directory Domain services
Section 4: Managing User and Service Accounts
Section 5: Implementing a Group Policy Infrastracture
Section 6: Managing User Desktops With Group Policy
Section 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Section 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Section 9: Implementing Network Access Protection
Section 10: Optimizing File Services
Section 11: Configuring Encryption and Advanced Auditing
Section 12: Implementing Update Management
Section 13: Monitoring Windows Server 2012

Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus

Section 1: Implementing Advanced Network Services
Section 2: Implementing Advanced File Services
Section 3: Implementing Dynamic Access Contorol
Section 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Section 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Section 6: Implementing Active Directory Certificate Services
Section 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Section 8: Implementing Active Directory Federation Services
Section 9: Implementing Network Load Balancing
Section 10: Implementing Failover Clustering
Section 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V
Section 12: Implementing Disaster Recovery

Design and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus

Section 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Section 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Section 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Section 4: Designing and Implementing Name Resolution
Section 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Section 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Section 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Section 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Section 9: Planning and Implementing Storage
Section 10: Planning and Implementing File Services
Section 11: Designing and Implementing Network Access Services
Section 12: Designing and Implementing Network Protection

Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus

Section 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center
Section 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Section 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Section 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Section 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Section 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Section 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Section 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Section 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Section 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Section 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Section 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Section 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure