دوره ( Microsoft Certified Solutions Expert ) MCSE

دوره مهندسی شبکه مایکروسافت یا  دوره MCSE با هدف نصب ، پیکربندی و مدیریت سرویس های مختلف شرکت مایکروسافت طراحی شده 

است. دوره MCSE  در حال حاضر بر روی سرور 2019  تدریس می شود و دارای گرایش های مختلفی می باشد که برخی از آن ها عبارتند از :

MCSE: Core Infrastructure

MCSE: Business Applications

MCSE Productivity Solutions Expert

در دوره MCSE: Core Infrastructure  افراد با پیکربندی سرویس هایی از قبیل DHCP , DNS , Directory Service , NAS  و بسیاری از 

سرویس های دیگر آشنا می شوند

سرفصل دوره

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Section 1:Plan and deploy a server infrastructure
Section 2:Design and implement network infrastructure services
Section 3:Design and implement network access services
Section 4:Design and implement an Active Directory infrastructure (logical)
Section 5:Design and implement an Active Directory infrastructure (physical)

Implementing an Advanced Server Infrastructure

Section 1:Manage and maintain a server infrastructure
Section 2:Plan and implement a highly available enterprise infrastructure
Section 3: Plan and implement a server virtualization infrastructure
Section 4:Design and implement identity and access solutions

Securing Windows Server 2016

Section 1:Implement server hardening solutions
Section 2:Secure a virtualization infrastructure
Section 3: Secure a network infrastructure
Section 4:Manage privileged identities
Section 5:Implement threat detection solutions
Section 6:Implement workload-specific security